Centrelink

Centrelink là Cơ Quan Nhà Nước của Chính Phủ Úc, được thành lập để giúp đỡ mọi người trở nên tự lập và hỗ trợ những người có nhu cầu cần giúp đỡ.

Http://www.centrelink.gov.au/

 

Cơ quan hỗ trợ trẻ em

CSA chịu trách nhiệm quản lý Chương trình Cấp dưỡng Nuôi con của Úc, hỗ trợ tách biệt các bậc phụ huynh để chuyển các khoản thanh toán vì lợi ích cho con cái của họ.

Http://www.csa.gov.au/publications

 

Bộ Gia đình, Nhà ở, Dịch vụ Cộng đồng và Các Vấn đề Bản địa (FaHCSIA)

Bộ Gia đình, Nhà ở, Dịch vụ Cộng đồng và Các Vấn đề Bản địa (FaHCSIA) được thành lập để hỗ trợ Chính phủ, và thông qua Thư ký Bộ trưởng và Bộ trưởng Quốc hội của chúng ta để đưa ra một loạt các chính sách xã hội.

Http://www.fahcsia.gov.au

 

Bộ Y tế và Người cao tuổi

Bộ Y tế và Người cao tuổi là một tổ chức của Chính phủ Úc nhằm mang đến sức khoẻ tốt hơn cho tất cả người dân Úc.

Http://www.health.gov.au

 

Bộ Dịch vụ Nhân sinh

Bộ Dịch Vụ Nhân Sự lên kế hoạch, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cộng đồng và nhà ở phù hợp với tầm nhìn của chính phủ về việc giúp cho tiểu bang Victoria trở nên mạnh mẽ, chu đáo và sáng tạo hơn.

Http://www.dhs.vic.gov.au

 

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp bao gồm cảnh sát; Tòa án; Nhà tù; các dịch vụ khẩn cấp; luật lệ về cờ bạc, đua xe, giấy phép mua bán và sử dụng liều lượng rượu; và những dịch vụ cho các nạn nhân. Bộ cũng soạn thảo luật pháp cũng như quản lý nhiều tòa án và các chương trình để bảo vệ quyền lợi của công dân.

Http://www.justice.vic.gov.au/

 

Ombudsman

Tổ chức Ombudsman xúc tiến việc quản lý xuất sắc các công việc hành chính cộng đồng ở Victoria và tìm cách đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về cung cấp dịch vụ công cho tất cả người dân Victoria. Ombudsman cũng thẩm vấn hoặc điều tra các hành động hành chính từ một bộ phận của Chính phủ hoặc cơ quan công cộng hoặc bất kỳ nhân viên nào của một hội đồng thành phố. Tổ chức cũng có một số nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự tuân thủ của các cơ quan nhà nước với một số luật cụ thể của tiểu bang Victoria, ví dụ như Đạo luật Bảo vệ người tố cáo năm 2001, Đạo luật Tự do Thông tin 1982 và Điều lệ về Đạo luật Trách nhiệm và Quyền của Thiên Chúa năm 2006

Http://www.ombudsman.vic.gov.au

 

Ủy ban Đa văn hóa Victoria (VMC)

Được thành lập năm 1983, Ủy ban Đa văn hóa Victoria đã cung cấp tư vấn độc lập cho Chính phủ Victoria để thông báo cho sự phát triển của các khung pháp luật và chính sách cũng như cung cấp dịch vụ cho xã hội đa dạng về văn hoá, ngôn ngữ và tôn giáo. VMC là tiếng nói của các cộng đồng đa dạng văn hoá và ngôn ngữ của tiểu bang Victoria (CALD) và là mối liên kết chính giữa họ và chính phủ. Xã hội đa văn hóa độc đáo của chúng ta vẫn là một trong những tài sản và thế mạnh lớn nhất của bang.

Http://www.multicultural.vic.gov.au/