Ban Quản Trị 2018 - 2019

Được bầu vào ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Bà Trần-Đăng Thanh-Khâm, Bà Huỳnh Bích Cẩm, Bà Vũ Thị Ngọc Yến,

Bà Vũ Thị Ngọc Trang, Bà Nguyễn Thị Vinh và Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (Từ trái sang)

 

 

thanhkham_trandang

Bà Trần Đăng Thanh Khâm

Hội Trưởng

 

Cử nhân Văn Khoa, Saigon, Thông dịch viên tại TIS. Thành viên sáng lập, tham gia từ 1983.

Bà Nguyễn Thị Vinh

Phó Hội Trưởng

Dược sĩ tại Việt Nam, tham gia từ 1984.

Bà Huỳnh Bích Cẩm

 Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc

M.A. Hons, Econ. (Cambridge Uni), Dip.Ed., Dip. Ed. Admin.(Melbourne Uni). Founded AVWA in 1983. Worked for AMES for 19 years as Teacher, Organiser, Principal & Co-ordinator. CEO since 2004.

Bà Vũ Thị Ngọc Yến

Thủ Quỹ

Giáo viên dạy khoa học và toán học tại Việt Nam, tham gia từ 1990.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thành viên

Tham gia từ 2017.

Bà Kat O'Reilly

Thành viên

Kinh nghiệm rộng trong phát triển cộng đồng và sự quan tâm mạnh mẽ của Fine Arts, cựu Giám đốc điều hành của Ashburton Support Services, tham gia từ 2014.

Bà Vũ Thị Ngọc Trang

Thành viên