Bệnh Alzheimers

Http://www.alzheimers.org.au

 

Chương trình khiếu nại về chăm sóc người Cao Niên

Chương Trình này cung cấp dịch vụ miễn phí cho quí vị để nâng cao nhận thức của quí vị về chất lượng của dịch vụ chăm sóc hoặc dịch vụ được cung cấp cho quí vị, những người được nhận dịch vụ chăm sóc người cao niên tại gia hoặc trong cộng đồng do chính phủ Úc tài trợ.

Http://agedcarecomplaints.govspace.gov.au/

 

 Chăm sóc người cao niên ở Footscray

Chương trình này nằm ở vùng ngoại ô phía Tây Melbourne và cung cấp các dịch vụ sau đây cho cư dân và thành viên cộng đồng

Http://www.fac.net.au/